Siedziba Firmy - Polska

  • CONSTEEL Construction Sp. z o.o.
    Polska, 81-395 Gdynia, Władysława IV 43
  • NIP: PL5862301340
  • KRS: 0000586926
  • Telefon : +48 58 380-36-05

Dział Księgowości

  • Telefon : +48 58 380-36-91

Siedziba Firmy - Szwecja

Biuro

  • Telefon: 073-309 85 45

Dział Budownictwa

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO), proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!

Nota Prawna: Zgodnie z art. 13 RODO Administrator Danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny):

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Consteel Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-395  ul. Władysława IV 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000586926; NIP: 5862301340; REGON: 363018993 (niniejszej klauzuli zwana Administratorem Danych).

2. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celach kontaktowych i w zakresie określnym w formularzu kontaktowym. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

3. Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora Danych tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Administratora Danych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora Danych i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Administrator Danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6. Kontakt z Administratorem Danych: W przypadku skierowania korespondencji lub pytań w zakresie ochrony Pana/Pani danych osobowych, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 1 miesiąca. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu. Jeśli wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z Administratorem Danych, proszę o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby lub elektronicznie poprzez adres e-mail: info@consteel-construction.com